POVINNÉ OSOBY

Od 01.09.2008 je platný a účinný zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a tento zákon ustanovuje široký okruh povinných osôb (§ 5) podľa predmetu ich činnosti, ktoré musia plniť a dodržiavať určité zákonom stanovené povinnosti.

Povinnými osobami na účely tohto zákona sú:

Banky
 • Banka
 • Exportno-importná banka
Finančné inštitúcie
 • Centrálny depozitár cenných papierov
 • Burza cenných papierov
 • Komoditná burza
 • Správcovská spoločnosť a depozitár
 • Obchodník s cennými papiermi
 • Finančný agent (iba životné poistenie)
 • Finančný poradca (iba životné poistenie)
 • Zahraničný subjekt kolektívneho investovania
 • Poisťovňa (iba životné poistenie)
 • Dôchodková správcovská spoločnosť
 • Doplnková dôchodková spoločnosť
 • Zmenáreň
 • Obchodník s pohľadávkami
 • Dražobná spoločnosť (dobrovoľné dražby)
 • Leasingová spoločnosť (finančný prenájom)
 • Poskytovateľ úverov (iné finančné činnosti)
 • Platobná inštitúcia
 • Poskytovateľ platobných služieb
 • Poskytovateľ služieb o platobnom účte
 • Agent platobných služieb
 • Inštitúcia elektronických peňazí
Ostatné povinné osoby
 • Prevádzkovateľ hazardnej hry
 • Poštový podnik
 • Súdny exekútor
 • Konkurzný správca, reštrukturalizačný správca
 • Audítor, účtovník, daňový poradca
 • Realitná kancelária (prenájom nad 10.000 eur)
 • Advokát, notár (iba finančné operácie)
 • Poskytovateľ služieb správy majetku
 • Poskytovateľ služieb pre obchodné spoločnosti
 • Organizačný a ekonomický poradca
 • Služby verejných nosičov a poslov, zasielateľstvo
 • Prevádzkovateľ aukčnej siene
 • Obchodník s umeleckými dielami
 • Obchodník so zberateľskými predmetmi
 • Obchodník so starožitnosťami
 • Obchodník s kultúrnymi pamiatkami a predmetmi
 • Obchodník s drahými kovmi a kameňmi
 • Záložňa
 • Veriteľ
 • Poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny
 • Poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny

Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nie je uvedená v tabuľke, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000 eur bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

Rokan Consulting, s.r.o.
Kaštieľska 4
821 05 Bratislava

IČO: 35 890 002
DIČ: 2021966551
IČ DPH: SK2021966551

Tel.: +421 905 667 889
E-mail: info@aml-cft.sk
Web: www.aml-cft.sk

Neváhajte nám zavolať alebo napísať, radi Vám pomôžeme:

3 + 14 =