COMPLIANCE

V rámci našej činnosti poskytujeme aj tzv. „COMPLIANCE“ služby týkajúce sa odborných činností na báze posudzovania a vyhodnocovania jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov súvisiacich s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

Balík „BASIC“

20 prípadov mesačne alebo 240 prípadov ročne na posúdenie a vyhodnotenie
preverenie konečných užívateľov výhod
preverenie politicky exponovaných osôb
preverenie osôb v sankčných zoznamoch
vypracovanie stanovísk alebo usmernení
elektronická a bezpečná komunikácia
feed back najneskôr do 24 hodín
zmluva uzatvorená na 1 rok
fixný mesačný paušál

1.000 €

(bez DPH)

Balík „STANDARD“

40 prípadov mesačne alebo 480 prípadov ročne na posúdenie a vyhodnotenie
preverenie konečných užívateľov výhod
preverenie politicky exponovaných osôb
preverenie osôb v sankčných zoznamoch
vypracovanie stanovísk alebo usmernení
elektronická a bezpečná komunikácia
feed back najneskôr do 24 hodín
zmluva uzatvorená na 1 rok
fixný mesačný paušál

2.000 €

(bez DPH)

Balík „PREMIUM“

60 prípadov mesačne alebo 720 prípadov ročne na posúdenie a vyhodnotenie
preverenie konečných užívateľov výhod
preverenie politicky exponovaných osôb
preverenie osôb v sankčných zoznamoch
vypracovanie stanovísk alebo usmernení
elektronická a bezpečná komunikácia
feed back najneskôr do 24 hodín
zmluva uzatvorená na 1 rok
fixný mesačný paušál

3.000 €

(bez DPH)

Na základe prehľadu konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, ktoré sa môžu vyskytnúť v jej podnikateľskej činnosti, ako aj v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu naše balíky služieb obsahujú nasledovné odborné činnosti:

7

Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie

Posúdenie a vyhodnotenie, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, ako aj venovanie osobitnej pozornosti všetkým zložitým obchodom, nezvyčajne veľkým obchodom alebo obchodom, ktoré nemajú zrejmý ekonomický alebo zákonný účel.

7

Odmietnutie obchodu/obchodného vzťahu

Posúdenie a vyhodnotenie, či povinná osoba je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ukončiť obchodný vzťah alebo odmietnuť vykonanie konkrétneho obchodu, ak povinná osoba nemôže vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi alebo klient odmietne preukázať, v mene koho koná.

7

Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie

Posúdenie a vyhodnotenie, či povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie FSJ, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu.

7

Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie

Spracovanie a zaslanie povinnej osobe interné hlásenie o neobvyklej obchodnej operácie alebo pokus o jej vykonanie, ako aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie, ktoré povinná osoba je povinná ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke bez zbytočného odkladu.

7

Preverenie KÚV, PEP a sankcionované osoby

Identifikácia a preverenie konečného užívateľa výhod, ako aj zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou.

7

Vypracovanie stanovísk alebo usmernení

Vypracovanie a poskytnutie stanoviska alebo usmernenia k jednotlivým ustanoveniam AML zákona na základe vedomostí a skúseností v danej oblasti, ako aj výklad súvisiacich právnych predpisov.

Rokan Consulting, s.r.o.
Kaštieľska 4
821 05 Bratislava

IČO: 35 890 002
DIČ: 2021966551
IČ DPH: SK2021966551

Tel.: +421 905 667 889
E-mail: info@aml-cft.sk
Web: www.aml-cft.sk

Neváhajte nám zavolať alebo napísať, radi Vám pomôžeme:

2 + 12 =